Åtagandet

Åtagandet

Vi diskuterar och kommer överens om hur vi ska arbeta tillsammans i ett av de första mötena och upprättar ett muntligt avtal som skall innehålla:

  • dag och tid för samtal
  • hantering av eventuellt inställda möten och helgdagar
  • samtalens och behandlingstidens längd
  • kostnaden för samtalen

Vi diskuterar vårt ömsesidiga åtagande och kommer tillsammans överens om samarbetets struktur. Samtalsterapi kan ske under en begränsad period eller med ett öppet slut, dvs vi avtalar ett slutdatum vid ett senare tillfälle. I båda fallen är det viktigt att diskutera hur relationen mellan terapeut och patient ska avslutas.

Sekretess

Sekretess är en viktig beståndsdel i all terapi. Terapeuten är bunden av BACP:s etiska kod om sekretess och kan bara bryta den om:

  • patienten beskriver eller uppvisar tecken på pågående övergrepp och / eller försummelse av ett barn eller vuxna i beroendeställning
  • det finns en risk att patienten kommer att skada sig själv eller andra
  • det finns ett rättsligt krav pa att bryta sekretessen (t.ex. enligt Terrorism Act 2000)

I fallen ovan ska terapeuten normalt diskutera med patienten och stödja henne eller honom i att anmäla handlingarna till relevant myndighet.
I enlighet med BACP:s etiska kod, kommer terapeuten inte att diskutera samtalsterapin med någon förutom sin handledare.
Om det finns några frågor gällande sekretessen eller andra aspekter av processen, är det bra att ta upp den i ett tidigt skede.

Kontakta mig här