Processen

Normalt träffas vi varje vecka på den avtalade tiden och samtalar i 50 minuter. Fokus i samtalen ligger på patienten, och terapeuten fungerar som det terapeutiska stödet så patienten kan finna sitt eget uttryckssätt.

Början

Vissa människor tycker att de första samtalen i en terapeutisk relation är svåra och obehagliga, eftersom man är osäker på vad som förväntas av en, eller hur man ska gå tillväga när man får tid att prata om sig själv. Terapeuten stödjer sin klient och hjälper till att skapa ett bra och tryggt samarbetssätt. Vad patienten känner är en av de viktigaste aspekterna av varje samtal och en stor del av arbetet handlar om att utveckla förmågan att verbalt uttrycka sig och finna ord för känslor.

Mitten

Samtalsterapin innebär att vi ses vid de tider som vi kommit överens om och innehåller även på förhand avtalade uppehåll t ex vid nationella högtider eller semestrar.

Slutet

Slutet av en samtalsterapi är en viktig aspekt av behandlingen och en del av processen; det är en möjlighet att avsluta en relation och bearbeta en separation på ett sätt som sällan är möjligt utanför terapin. Det är olämpligt att avsluta en samtalsterapi tvärt; patient och terapeut behöver diskutera slutet och tillsammans arbeta med den avslutande delen av terapin. Tidsramen för slutet är ofta minst en månad, och det är inte ovanligt att den är längre.

Kontakta mig här